องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ส่วนการคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง


นางนิศากร ศิริวัฒนศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 085-7463824


นางมานัส มหาวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร : 089-9425214


นางสาวทิพวรรณ ภาวุธ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 087-6195051


นางสาวอุไรวรรณ แท่นปทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 080-6047249


นางสาววงค์เดือน ผดุงเวียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 081-0566029


นางสาวจิราภรณ์ สุตนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 090-3486530


นางสาวกรกมล วงค์อามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 094-3612525


นางสาวศิริพรรณ ตรีพรม
พนักงานทั่วไป
เบอร์โทร : 093-4818067


นางสาวรุจิรา อุ่นศรี
จ้างเหมาบริการงานพัฒนาจัดเก็บรายได้สำหรับกิจการประปา
เบอร์โทร : 065-2537453


นางสาวนารีรัตน์ หงส์วิชา
จ้างเหมาบริการงานจดมาตรวัดน้ำและซ่อมบำรุงรักษาระบบ
เบอร์โทร : 098-8699388


นางพร้อมจิต สุตตนนท์
จ้างเหมาบริการงานดำเนินการผลิตเเละจำหน่ายน้ำประปา
เบอร์โทร : 087-2784619


นางลออ พนมเขต
จ้างเหมาบริการงานดำเนินการผลิตเเละจำหน่ายน้ำประปา
เบอร์โทร : 092-6534900


นายวรวุฒิ คิมหันต์
จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตราวัดน้ำเเละงานซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
เบอร์โทร : 061-1600508