องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ส่วนการคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง


นางนิศากร ศิริวัฒนศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 085-7463824


นางมานัส มหาวงศ์
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร : 089-9425214


นางสาวทิพวรรณ ภาวุธ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 087-6195051


นางสาวอุไรวรรณ แท่นปทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 080-6047249


นางสาววงค์เดือน ผดุงเวียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 081-0566029


นางสาวจิราภรณ์ สุตนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 090-3486530


นางสาวกรกมล วงค์อามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 094-3612525