องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 3

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง   20 เม.ย. 2564 568
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน   20 เม.ย. 2564 369
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน   20 เม.ย. 2564 311
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน   20 เม.ย. 2564 315
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   16 มี.ค. 2564 359
หนังสือมอบอำนาจ   16 มี.ค. 2564 335
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ   16 มี.ค. 2564 306
แบบแจ้งการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB   16 มี.ค. 2564 417
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   16 มี.ค. 2564 233
แบบ ดร.02   16 มี.ค. 2564 232
แบบ ดร.06   16 มี.ค. 2564 155
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   16 มี.ค. 2564 244
แบบ ดร.01   16 มี.ค. 2564 125
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   16 มี.ค. 2564 273
แบบสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   3 ม.ค. 2563 43
แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า (ภดส.7)   3 ม.ค. 2563 58
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3)   3 ม.ค. 2563 56
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1   4 ม.ค. 2562 31
หนังสือการประเมินภาษีป้าย(ภป.3)   4 ม.ค. 2562 20
แบบคำร้อง ทะเบียนพาณิชย์   4 ม.ค. 2562 14
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   4 ม.ค. 2562 28
หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนพาณิชย์   4 ม.ค. 2562 19
คำขอตรวจค้น เอกสาร รับรองสำเนา ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์   4 ม.ค. 2562 38
แบบคำร้อง ทะเบียนพาณิชย์   4 ม.ค. 2562 44