องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 8

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง   20 เม.ย. 2564 221
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน   20 เม.ย. 2564 153
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน   20 เม.ย. 2564 142
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน   20 เม.ย. 2564 165
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   16 มี.ค. 2564 168
หนังสือมอบอำนาจ   16 มี.ค. 2564 185
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ   16 มี.ค. 2564 159
แบบแจ้งการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB   16 มี.ค. 2564 138
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   16 มี.ค. 2564 99
แบบ ดร.02   16 มี.ค. 2564 84
แบบ ดร.06   16 มี.ค. 2564 80
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   16 มี.ค. 2564 85
แบบ ดร.01   16 มี.ค. 2564 72
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   16 มี.ค. 2564 85