องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 5

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง   20 เม.ย. 2564 463
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน   20 เม.ย. 2564 297
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน   20 เม.ย. 2564 252
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน   20 เม.ย. 2564 241
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   16 มี.ค. 2564 313
หนังสือมอบอำนาจ   16 มี.ค. 2564 274
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ   16 มี.ค. 2564 284
แบบแจ้งการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB   16 มี.ค. 2564 337
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   16 มี.ค. 2564 167
แบบ ดร.02   16 มี.ค. 2564 174
แบบ ดร.06   16 มี.ค. 2564 140
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   16 มี.ค. 2564 176
แบบ ดร.01   16 มี.ค. 2564 108
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   16 มี.ค. 2564 197
แบบสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   3 ม.ค. 2563 1
แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า (ภดส.7)   3 ม.ค. 2563 3
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3)   3 ม.ค. 2563 1
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1   4 ม.ค. 2562 0
หนังสือการประเมินภาษีป้าย(ภป.3)   4 ม.ค. 2562 0
แบบคำร้อง ทะเบียนพาณิชย์   4 ม.ค. 2562 0
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   4 ม.ค. 2562 1
หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนพาณิชย์   4 ม.ค. 2562 0
คำขอตรวจค้น เอกสาร รับรองสำเนา ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์   4 ม.ค. 2562 0
แบบคำร้อง ทะเบียนพาณิชย์   4 ม.ค. 2562 1