องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 21

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง   20 เม.ย. 2564 325
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน   20 เม.ย. 2564 208
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน   20 เม.ย. 2564 207
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน   20 เม.ย. 2564 210
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   16 มี.ค. 2564 193
หนังสือมอบอำนาจ   16 มี.ค. 2564 226
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ   16 มี.ค. 2564 193
แบบแจ้งการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB   16 มี.ค. 2564 281
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   16 มี.ค. 2564 135
แบบ ดร.02   16 มี.ค. 2564 115
แบบ ดร.06   16 มี.ค. 2564 117
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   16 มี.ค. 2564 132
แบบ ดร.01   16 มี.ค. 2564 97
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   16 มี.ค. 2564 133