องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส


วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   สืบสานประเพณีดั้งเดิม   ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

       1.จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบกทางระบายน้ำ สาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน
       2.จัดให้มีแหล่งน้ำทางการเกษตร
       3.ส่งเสริมการกีฬา
       4.ส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
       5.ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น
       6.ส่งเสริมการอาชีพของประชาชน
       7.ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและพัฒนาฝีมือแรงงาน
       8.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพพลานามัยแข็งแรง
       9.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1351