องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 11

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม อบต.น้ำใส   25 มี.ค. 2565 49
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา   22 ก.พ. 2565 61
คู่มือแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   22 ก.พ. 2565 55
คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   14 ก.พ. 2565 45
คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีป้าย   14 ก.พ. 2565 69
แผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   10 ก.พ. 2565 45
คู่มือปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   8 ก.พ. 2565 48
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   16 มี.ค. 2564 76
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   16 มี.ค. 2564 71
คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   16 มี.ค. 2564 78