องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 132

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   27 มี.ค. 2567 24
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   30 เม.ย. 2566 134
คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม อบต.น้ำใส   25 มี.ค. 2565 474
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา   22 ก.พ. 2565 314
คู่มือแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   22 ก.พ. 2565 230
คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   14 ก.พ. 2565 103
คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีป้าย   14 ก.พ. 2565 398
แผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   10 ก.พ. 2565 333
คู่มือปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   8 ก.พ. 2565 433
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   16 มี.ค. 2564 126
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   16 มี.ค. 2564 123
คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   16 มี.ค. 2564 240