องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การรับชำระภาษีป้าย   28 มี.ค. 2567 78
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   28 มี.ค. 2567 63
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   27 มี.ค. 2567 53
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   27 มี.ค. 2567 81
คู่มือประชาชน   27 มี.ค. 2567 42
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน   29 มี.ค. 2565 1019
แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้าง การแจ้งรื้อถอน หรือบ้านถูกทำลาย   29 มี.ค. 2565 279
พรบ.ขุดดินถมดิน   4 ก.พ. 2565 246
การขออนุญาตตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง   4 ก.พ. 2565 284
แผนผังบริการข้อมูลข่าวสาร   16 มี.ค. 2564 417
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   16 มี.ค. 2564 512
คู่มือประชาชนอบต.น้ำใส   16 มี.ค. 2564 368
คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ70 ชม   16 มี.ค. 2564 163
แผนผังบริการข้อมูลข่าวสาร   16 มี.ค. 2564 173