องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวเบญจวรรณ ธุระธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-3255746


นางราตรี ล่ามละคร
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 093-5710558


นางสาวประวีนา สุตนนท์
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 089-5779879


นายพเยาว์ วรนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 091-6681143


นายวีระศักดิ์ สมุทรศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 081-5705956


นายธนะ วงษ์ศักดิ์
นิติกร
เบอร์โทร : 098-6343364


นางสาวดาวิกา ลาโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 081-8024895


นายประพันธ์ศักดิ์ เพชรแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 083-3453080


นายอรรถพล อาจศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 098-3248314