องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 133

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวเบญจวรรณ ธุระธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-3255746


นางราตรี ล่ามละคร
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 093-5710558


นางสาวประวีนา สุตนนท์
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 089-5779879


นายพเยาว์ วรนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 091-6681143


นายวีระศักดิ์ สมุทรศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 081-5705956


นายธนะ วงษ์ศักดิ์
นิติกร
เบอร์โทร : 098-6343364


นางสาวดาวิกา ลาโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 081-8024895


นายประพันธ์ศักดิ์ เพชรแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 083-3453080


นางสาวพัชรียา หงษ์สุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 096-0850449


นายอรรถพล อาจศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 098-3248314


นายอภิรักษ์ ปัสสาสัย
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 061-1032829


นางสาวณัฐญาณ์ นามไพร
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 098-2922992


นางสาวสุปราณี สุตนนท์
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร : 088-2581989


นางสาวพรรณี บุญเเสง
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 064-5681239


นางสาวนิสากร สัมพันธ์
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกัน
เบอร์โทร : 087-2314878


นางบังอร ภูมิเขต
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ
เบอร์โทร : 065-5723474


นายสมคิด กอวัง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนตู้)
เบอร์โทร : 080-1790518


นายประณต ภาชนะวรรณ์
จ้างเหมาบริการงานดูเเลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม เเละสนามหญ้า อบต.น้ำใส
เบอร์โทร : 061-5349364