องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 4

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567   15 ต.ค. 2566 164
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567   15 ต.ค. 2566 179
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567   11 ต.ค. 2566 166
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2565 97
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 2565 152
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   19 เม.ย. 2564 390