องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายเทพนิมิตร โพธิกุล
ปลัด อบต.น้ำใส
เบอร์โทร : 096-1680442


นางนฤมล ทิพนัส
รองปลัด
เบอร์โทร : 063-7134592


นางสาวเบญจวรรณ ธุระธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-3255746


นางนิศากร ศิริวัฒนศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 085-7463824


นายสราวุธ ภูงามนิล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 095-6492195


นางวัชรี บุญถ่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 089-5724173


นายวีระพงษ์ อุปพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 099-3585889