องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
 
1.ด้านกายภาพ
        1.1 ที่ตั้ง
        ตำบลน้ำใสเป็นหนึ่งในสิบสองตำบลของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ห่างจากที่ว่า การอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ   8   กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยทางถนนปัทมานนท์  ประมาณ  18  กิโลเมตร
        เนื้อที่
        ตำบลน้ำใส มีขนาดเนื้อที่ประมาณ  16.75  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  10,468.75  ไร่  
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
                ทิศเหนือ จดตำบลสะอาดสมบูรณ์และตำบลแคนใหญ่   อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
                ทิศใต้ จดตำบลดงแดงและตำบลหัวช้าง     อำเภอจตุรพักตรพิมาน
                ทิศตะวันออก จดตำบลดงแดง           อำเภอจตุรพักตรพิมาน
                        จดตำบลแคนใหญ่        อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
                ทิศตะวันตก จดตำบลโคกล่ามและตำบลหัวช้าง      อำเภอจตุรพักตรพิมาน
        1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
        ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ       ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย       ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบโล่ง   ซึ่งเหมาะกับการทำเกษตรกรรม  โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ  คือ   ห้วยกุดน้ำใส  หนองขุมดิน หนองทุ่ม  หนองแก  และหนองนกเขียน
        1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
        อากาศโดยส่วนใหญ่ของตำบลน้ำใสร้อนและแห้งแล้ง  เนื่องจากมีแหล่งป่าไม้จำนวนน้อย  
อุณหภูมิในฤดูแล้ง  สูงสุดประมาณ    40  องศาเซลเซียส   ต่ำสุดประมาณ   25   องศาเซลเซียส    
อุณหภูมิในฤดูฝน   สูงสุดประมาณ    38  องศาเซลเซียส   ต่ำสุดประมาณ   23   องศาเซลเซียส
อุณหภูมิในฤดูหนาว  สูงสุดประมาณ  35  องศาเซลเซียส   ต่ำสุดประมาณ   15   องศาเซลเซียส
        1.4 ลักษณะของดิน
        ลักษณะดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายและบางแหล่งจะพบดินลูกรัง ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินดินดาน
        1.5 ลักษณะแหล่งน้ำ
        แหล่งน้ำธรรมชาติ
                ลำห้วย ,  ลำน้ำ 1 สาย
                บึง  ,  หนอง 4 แห่ง
                แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                ฝาย 3 แห่ง
                บ่อน้ำตื้น 89 แห่ง
                สระน้ำ 1 แห่ง
        1.6 ลักษณะของไม้ป่าไม้
        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันสำคัญของชาติ  เช่นไม้ยาง ไม้เหียง ไม้ตะแบก และไม้ประดู่

2.ด้านการเมือง/การปกครอง
        2.1 เขตการปกครอง
        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส แบ่งเขตการปกครองเป็น    10  หมู่บ้าน   โดยมีรายชื่อหมู่บ้านและรายชื่อผู้นำหมู่บ้าน  ดังตารางต่อไปนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน
1 น้ำใส นายสำราญชัย บุตรใส
2 เที่ยมแข้ นายนิวัฒน์ ผดุงเวียง
3 ยางเครือ นายสุบรรณ ไชยกันยา
4 ขุมดิน นายดำรง บุตรใส
5 หางกุด นายธงชัย จันโทมุข
6 น้ำใส นายวิมุติ ไชยกันยา
7 สว่างอารมณ์ นายอาคม นามไพร
8 ดอนแหน นางสาวสุมาลี สีหานาม
9 ขุมดิน นางกาญจนา บุตรใส
10 เที่ยมแข้ นายเกษม ปาปะกะ

3.ประชากร
        3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
        ประชากรทั้งสิ้น  4,884   คน  แยกเป็นชาย   2,432   คน  หญิง  2,452   คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย     291    คน (4,884 คน) /  ตารางกิโลเมตร (16.75 ตร.กม.)    แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่ ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1 244 468 494 962
2 168 315 272 587
3 143 244 243 487
4 154 247 217 464
5 64 116 124 240
6 237 410 413 823
7 113 175 180 355
8 40 74 87 161
9 124 239 232 471
10 125 156 186 342
รวม 1,442 2,437 2,457 4,896
        (ที่มา : กรมการปกครอง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด ณ เดือน พฤษภาคม  2562)

 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 841