องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2565   8 เม.ย. 2565 44
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส กิจกรรม 5ส.   7 เม.ย. 2565 37
แต่งตั้งเจ้าหน้ำที่รับโทรศัพท์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส   20 เม.ย. 2564 157
รายงานการอบรม   20 ส.ค. 2563 95
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.น้ำใส   29 ต.ค. 2555 84
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   29 ต.ค. 2555 92
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน   18 ต.ค. 2555 113