องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 2565 55
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   22 เม.ย. 2565 135
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 2565 41
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 2565 30
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 2565 29
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   22 เม.ย. 2565 27
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   22 เม.ย. 2565 39
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา   8 เม.ย. 2565 44
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   28 ก.พ. 2565 63
แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี   28 ก.พ. 2565 47
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล   28 ก.พ. 2565 71
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขัน   28 ก.พ. 2565 53
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   28 ก.พ. 2565 56