องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 2566 42
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   30 เม.ย. 2566 51
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย   30 เม.ย. 2566 40
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ   30 เม.ย. 2566 40
มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ   30 เม.ย. 2566 37
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   28 เม.ย. 2566 46
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   28 เม.ย. 2566 42
การบรรจุและแต่งตั้ง   24 เม.ย. 2566 45
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 2565 99
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   22 เม.ย. 2565 5488
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 2565 80
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 2565 63
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 2565 63
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   22 เม.ย. 2565 69
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   22 เม.ย. 2565 164
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา   8 เม.ย. 2565 93
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   28 ก.พ. 2565 172
แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี   28 ก.พ. 2565 82
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล   28 ก.พ. 2565 189
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขัน   28 ก.พ. 2565 87
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   28 ก.พ. 2565 108