องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 28

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถที่เข้าร่วมกิจกรรม และจ้างเหมาประดับตกแต่งร้านแสดงสินค้าพร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567
จ้างจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุตกแต่งประดับเต็นท์แสดงสินค้า OTOP ตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนการคลัง อบต.น้ำใส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2567
ซื้อกรวดและทรายกรองระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มาก ภายในบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑,๖ บ้านขุมดิน หมู่ที่ ๔,๙ บ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการศึกษา อบต.น้ำใส จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนสวัสดิการสังคม อบต.น้ำใส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตตำบลน้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
จ้างเหมาขุดรื้อและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านยางเครือ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนการศึกษา อบต.น้ำใส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต. น้ำใส จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต. น้ำใส จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) อบต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำด้านหลังสำนักปลัด อบต.น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างขึ้นถนนดินและลงหินลูกรัง บ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน อบต.น้ำใส จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนสวัสดิการสังคม อบต. น้ำใส จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง ขุมดิน- โหง่สำโรง หมู่ที่ ๔,๙,๑,๖,๒,๑๐,๘ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง ขุมดิน- โหง่สำโรง หมู่ที่ ๔,๙,๑,๖,๒,๑๐,๘ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาเพิ่มเติม จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
วัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๓๒ รายการ 29 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงต่อเติมขยายห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการศึกษา อบต.น้ำใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566