ส่วนสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม


นายวีระพงษ์ อุปพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายศักดา แก้ววงค์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวปนัดดา ภาชนะวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายธีระชัย วรนาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนิตยา พาวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร