บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 7

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
การประชุมสภา ประจำปี 2565 ครั้งแรก   25 มี.ค. 65 20
รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำใส สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565   25 มี.ค. 65 14
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบต.น้ำใส   25 มี.ค. 65 19
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564   31 ม.ค. 65 20
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 65 22
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 65 31
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   31 ม.ค. 65 21
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 65 20
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   31 ม.ค. 65 21
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   31 ม.ค. 65 20
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3   3 ก.พ. 64 51
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   15 ส.ค. 63 54
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   14 ส.ค. 63 57
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   11 พ.ค. 63 55
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   5 พ.ค. 63 52
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 สมัยที่ 1ครั้งที่ 1   5 ก.พ. 63 53