คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 2

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม อบต.น้ำใส   25 มี.ค. 65 15
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา   22 ก.พ. 65 27
คู่มือแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   22 ก.พ. 65 22
คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   14 ก.พ. 65 18
คู่มือปฏิบัติงานด้านภาษีป้าย   14 ก.พ. 65 18
แผนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   10 ก.พ. 65 18
คู่มือปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   8 ก.พ. 65 18
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   16 มี.ค. 64 56
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   16 มี.ค. 64 48
คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   16 มี.ค. 64 53