แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 2

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง   20 เม.ย. 64 136
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน   20 เม.ย. 64 119
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน   20 เม.ย. 64 110
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน   20 เม.ย. 64 93
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   16 มี.ค. 64 144
หนังสือมอบอำนาจ   16 มี.ค. 64 152
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ   16 มี.ค. 64 133
แบบแจ้งการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB   16 มี.ค. 64 75
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   16 มี.ค. 64 56
แบบ ดร.02   16 มี.ค. 64 53
แบบ ดร.06   16 มี.ค. 64 52
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   16 มี.ค. 64 51
แบบ ดร.01   16 มี.ค. 64 51
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   16 มี.ค. 64 52