แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 12

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง   20 เม.ย. 64 78
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน   20 เม.ย. 64 62
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน   20 เม.ย. 64 59
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน   20 เม.ย. 64 42
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ   16 มี.ค. 64 88
หนังสือมอบอำนาจ   16 มี.ค. 64 94
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ   16 มี.ค. 64 74
แบบแจ้งการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB   16 มี.ค. 64 44
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   16 มี.ค. 64 33
แบบ ดร.02   16 มี.ค. 64 32
แบบ ดร.06   16 มี.ค. 64 31
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ   16 มี.ค. 64 32
แบบ ดร.01   16 มี.ค. 64 28
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   16 มี.ค. 64 31