ส่วนการคลัง


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง


นางลาวัลย์ สีดาเสถียร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางมานัส มหาวงศ์
นักวิชาการพัสดุ


นางนิศากร ศิริวัฒนศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางสาวทิพวรรณ ภาวุธ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุไรวรรณ แท่นปทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววงค์เดือน ผดุงเวียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวจิราภรณ์ สุตนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกรกมล วงค์อามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ