หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายเทพนิมิตร โพธิกุล
ปลัด อบต.น้ำใส


นางนฤมล ทิพนัส
รองปลัด


นางสาวเบญจวรรณ ธุระธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรุ่งฤดี ไชยวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางลาวัลย์ สีดาเสถียร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสราวุธ ภูงามนิล
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวัชรี บุญถ่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายเฉลิมวุฒิ ออกสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา


นายวีระพงษ์ อุปพันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางนิศากร ศิริวัฒนศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน