สำนักปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวเบญจวรรณ ธุระธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรุ่งฤดี ไชยวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางราตรี ล่ามละคร
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวประวีนา สุตนนท์
นักจัดการงานทั่วไป


นายพเยาว์ วรนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวีระศักดิ์ สมุทรศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายธนะ วงษ์ศักดิ์
นิติกร


นางสาวดาวิกา ลาโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายประพันธ์ศักดิ์ เพชรแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 083-3453080


นายอรรถพล อาจศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย