คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายกเบอร์1วิเศษ กรมขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 098-5535939


นายนงค์ ปาปะกะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 065-7210846


นายถวิล ศิริเวช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 081-0526366


นายอุดม ชินพรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส
เบอร์โทร : 090-4969253