หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 14

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 65 12
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   22 เม.ย. 65 10
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 65 11
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 65 2
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   22 เม.ย. 65 1
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   22 เม.ย. 65 3
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   22 เม.ย. 65 3
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา   8 เม.ย. 65 13
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   28 ก.พ. 65 17
แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี   28 ก.พ. 65 18
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล   28 ก.พ. 65 21
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขัน   28 ก.พ. 65 17
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   28 ก.พ. 65 24