E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๐๕-๐๒ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการจัดทำป้ายไม้อัดพร้อมโครงเหล็กและขาตั้ง ที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมโครงเหล็ก ระบบไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 64
จ้างเหมารื้อผักตบชวา และกำจัดวัชพืชลำห้วยน้ำใส บริเวณลำห้วยบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ และบ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. และแผ่นพับ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านยางเครือ (ช่วงที่ ๒) ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔-๙ บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านเที่ยมแข้ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านขุมดิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านน้ำใส เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ใน อบต.น้ำใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างขุดลอกร่องระบายน้่ำและรื้อผักตบชวา บริเวณลำห้วยบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ และบ้านยางเครือ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต.น้ำใส จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนสวัสดิการสังคม อบต.น้ำใส จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.น้ำใส จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๔ แห่ง และ ศพด.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๗- บ้านน้ำใส หมูที่ ๑ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อัวัสดุการศึกษา สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างเหมาขุดลอกคลองและร่องระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำห้วย บริเวณลำห้วยหลังวัดป่าบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.น้่ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำใส จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ (ทางช้างเผือก) ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุมดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต. น้ำใส จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
จ้างเทลานคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้าง เวทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน หมู่ที่ ๔ ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่พักคอยและเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid ๒๐๑๙) (Community Isolation CI) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่พักตัวและเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid ๒๐๑๙) (Locai quarantien) บริเวณโรงเรียนรัฐทวิคาม หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ซื้อท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรีียนการสอน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 64
ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต. น้ำใส จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64