ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุ ตามโครงการซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.บ้านน้ำใส ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.-๑๒ พค. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศพด.บ้านขุมดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.-๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างติดตั้งโทรศัพท์ระบบ Cloud PBX ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต. น้ำใส จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน) สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 65
จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร อบต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 65
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ อบต.ร่วมแรง ประชาร่วมใจ พัฒนาตำบลน้ำใส หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด อบต.น้ำใส จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด อบต.น้ำใส จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๐๕-๐๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต. น้ำใส จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๔ แห่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.น้ำใส จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
ซื้อกระจกโค้งจราจรขนาด ๓๒ นิ้ว (เลนส์นูน) เพื่อติดตามสี่แยกภายในเขตตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา ภายในตำบลน้ำใส จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อสายดับพเลิงชนิดยาง ๓ ชั้น ขนาด ๑.๕ นิ้ว เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ อบต.น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อใช้ในการเกษตรภายในตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด อบต. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อมิเตอร์น้ำประปา เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในส่วนสวัสดิการสังคม อบต.น้ำใส จำนวน ๓ รายการ 20 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในส่วนการคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต. น้ำใส จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในส่วนการคลัง อบต. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนโยธา อบต.น้ำใส จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๐๕-๐๒ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการจัดทำป้ายไม้อัดพร้อมโครงเหล็กและขาตั้ง ที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำใส จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุมดิน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมโครงเหล็ก ระบบไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ อบต.น้ำใส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 64
จ้างเหมารื้อผักตบชวา และกำจัดวัชพืชลำห้วยน้ำใส บริเวณลำห้วยบ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ และบ้านเที่ยมแข้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. และแผ่นพับ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านยางเครือ (ช่วงที่ ๒) ตำบลน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64