องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000005
วานนี้ 000027
เดือนนี้ 000207
เดือนก่อน 000612
ปีนี้ 001180
ปีก่อน 000000

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) : [20 เม.ย. 64]
  แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง : [20 เม.ย. 64]
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน : [20 เม.ย. 64]
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน : [20 เม.ย. 64]
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน : [20 เม.ย. 64]
  การบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต : [20 เม.ย. 64]
  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและติดตำมและประเมินผลคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ : [20 เม.ย. 64]
  แต่งตั้งเจ้าหน้ำที่รับโทรศัพท์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส : [20 เม.ย. 64]
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : [19 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร