Get Adobe Flash player

เศรษฐกิจ

ด้านเศษฐกิจ ของตำบลน้ำใส

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพของประชาชนในตำบลน้ำใสโดยส่วนใหญ่คือการทำเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา


หลังจากฤดูเกี่ยวข้าวแล้วก็มีการ ปลูกยาสูบเตอร์กิส และ ปลูกพืชผักต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ สุกร และปลา เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริการส่วนตำบล
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 5 แห่ง
โรงสีข้าว 12 แห่ง
โรงงานรับซื้อของเก่า 1 แห่ง
ร้านค้า 22 แห่ง
ร้านเช่าชุด 1 แห่ง
โรงเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มไก่) 14 แห่ง
ร้านซ่อมรถ 2 แห่ง
โรงงานปลาทูนึ่ง 1 แห่ง
ร้านทำป้าย 1 แห่ง

Like Fanpage