กำนันผู้ใหญ่บ้าน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำใส

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด